Hãy chọn font, kích cỡ chữ để khắc tên lên tay cầm ô dù

Số dòng chữ:

22
0
1
Tên Của Bạn
2
Tên Của Bạn
3
Tên Của Bạn
4
Tên Của Bạn
5
Tên Của Bạn
6
Tên Của Bạn
7
Tên Của Bạn
8
Tên Của Bạn
9
Tên Của Bạn
10
Tên Của Bạn
11
Tên Của Bạn
12
Tên Của Bạn
13
Tên Của Bạn
14
Tên Của Bạn
15
Tên Của Bạn
16
Tên Của Bạn
17
Tên Của Bạn
18
Tên Của Bạn
19
Tên Của Bạn
20
Tên Của Bạn